Samfundsøkonomiske effekter af et dansk FoU-ekstrafradrag

med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger de samfundsøkonomiske effekter af at indføre et FoU-ekstrafradrag på 130 pct. for virksomheder i Danmark.

Begrundelsen for et FoU-ekstrafradrag er, at den viden virksomheders FoU-aktiviteter genererer, på sigt vil komme andre virksomheder til gavn (spillover-effekter). Men når virksomheden ikke selv profiterer af spillover-effekterne som dens FoU-aktivitet giver anledning til, vil virksomhedens FoU-aktivitet i udgangspunktet være lavere end det, der er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt. Da der samtidigt er empirisk belæg for, at sådanne ordninger er virkningsfulde i forhold til at øge privat FoU-aktivitet, vil fradraget således kunne kompensere for, at den almindelige markedsøkonomi fører til et for lavt niveau af privat FoU-aktivitet.

Virksomheders forskning og udvikling (FoU) er en afgørende drivkraft for økonomisk vækst og beskæftigelse. Det er derfor en central opgave at skabe tidssvarende og konkurrencedygtige rammevilkår, som gør det attraktivt for virksomheder at investere i FoU-aktiviteter i Danmark. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at hovedparten af de øvrige EU-lande allerede har et FoU-ekstrafradrag i dag. Et dansk FoU-ekstrafradrag vil således kunne styrke de skattemæssige rammevilkår for at placere og fastholde FoU-aktivitet i Danmark.

 

Hovedresultater

Indførslen af et FoU-ekstrafradrag på 130 pct. for alle virksomheder vil resultere i en strukturel forbedring af dansk økonomi. Den økonomiske aktivitet målt ved BNP stiger på sigt til et permanent højere niveau. Konkret vil BNP ligge 0,6 pct. højere end situationen uden et ekstrafradrag. Det er et markant løft af aktiviteten i økonomien og medfører en højere værdiskabelse på 12,3 mia. kr. set i forhold til økonomiens størrelse i dag.

Et FoU-ekstrafradrag vil i sig selv være forbundet med en udgift for staten i form af tabt skatteindtægt. Provenutab for staten er beregnet til 1,5 mia. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd (varigt). Beregningen følger Skatteministeriets metode til udarbejdelse af provenumæssige konsekvensvurderinger.

Relevante links

Læs dokumentationen for beregningerne her:

Højbjerre Brauer Schultz: "Effekter af FoU-ekstrafradrag", 2017

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.