Analyse af efterspørgslen efter sproglige kompetencer

med Ingen kommentarer

Denne rapport kortlægger efterspørgslen efter andre sproglige kompetencer end dansk på det danske arbejdsmarked. Efterspørgslen efter sprogkompetencer er kortlagt ved at analysere alle online jobopslag i Danmark over perioden 2007-2015. Det er første gang der foretages systematiske og datadrevne analyser af efterspørgslen efter sprogkompetencer i Danmark. Kortlægningen er udført for Styrelsen for Videregående Uddannelser.  

Hovedresultater

Kortlægningen finder, at der i 2015 blev efterspurgt fremmedsprog i ca. 25.000 jobopslag, som var skrevet på dansk. Det svarer til godt hver tiende jobopslag. Derudover var knap 38.000 jobopslag skrevet på et andet sprog end dansk, hvilket svarer til 16 pct. af alle jobopslag. Relativt set er efterspørgslen efter fremmedsprogskompetencer steget de senere år. Eksempelvis er andelen af jobopslag skrevet på dansk, hvor der efterspørges fremmedsprog, steget fra ca. 7 pct. i 2007 til knap 11 pct. i 2015.  

Hovedtrækkene i efterspørgslen efter sprogkompetencer er:

  • Engelsk er det suverænt mest efterspurgte sprog og blev efterspurgt i ca. 22.000 jobopslag, svarende til 87 pct. af alle de jobopslag, der efterspurgte fremmedsprogskompetencer. Derefter kommer tysk, som var nævnt i ca. 3.500 jobopslag. 
  • Andre nordiske sprog end dansk blev efterspurgt i knap 1.500 jobopslag. I en stor del af disse jobopslag efterspørges ”skandinaviske” eller ”nordiske” sprog fremfor et specifikt sprog.
  • Udover jobopslag med efterspurgte sprogkompetencer og jobopslag skrevet på andre sprog en dansk, så efterspørger virksomhederne også medarbejdere med specifikke sproguddannelser (sprogspecialister). I 2015 blev der via jobopslag efterspurgt godt 750 sprogspecialister.

Hovedtrækkene i hvilke brancher, der efterspørger sprogkompetencer, er:

  • Efterspørgslen efter sprogkompetencer er høj i den industrielle produktion. Især inden for fremstilling af elektronisk udstyr og maskin-, tekstil- og elektronikindustri er efterspørgslen høj.  
  • I serviceerhvervene er efterspørgslen efter sprogkompetencer høj inden for forskning og udvikling og rådgivning.
  • I den offentlige sektor er det primært inden for undervisning, hvor der efterspørges andre sprogkompetencer end dansk. Jobopslagene vedrører typisk stillinger i grundskoler og på videregående uddannelsesinstitutioner.

Derudover finder analysen, at den private sektor står for hovedparten af de jobopslag, der efterspørger sprogkompetencer. I 2015 var 73 pct. af jobopslagene, hvor der blev efterspurgt sprogkompetencer, fra den private sektor.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Analyse af efterspørgslen efter sproglige kompetencer".

Kontakt

RASMUS MIKKELSEN

RASMUS MIKKELSEN

DATA SCIENCE MANAGER, CAND.POLIT.