Effektvurdering af Energisparesekretariatets aktiviteter

med Ingen kommentarer

Der vurderes at være et stort potentiale for at reducere energiforbruget i danske virksomheder. På den baggrund etablerede Energistyrelsen Energisparesekretariatet for perioden 2014-2017 med en bevilling på 40 mio. kr. Sekretariatets formål er at fremme realiseringen af energibesparelser i særligt små og mellemstore virksomheder ved at identificere og videreformidle viden om mulige energisparepotentialer i virksomheder.

For at synliggøre effekterne af Energisparesekretariatets virke, har Energistyrelsen bedt Højbjerre Brauer Schultz og Halo Agency om at gennemføre en effektvurdering af Energisparesekretariatets væsentligste aktiviteter i perioden 2014-2017. Konkret tager effektvurderingen udgangspunkt i fire centrale kampagner og to supplerende informationsaktiviteter. Neden præsenteres hovedresultaterne alene for kampagnerne LED i detailhandlen og Landbrugskampagnen.

Hovedresultater

LED i detailhandlen. Belysning udgør omkring 50 pct. af detailbranchens elforbrug, og der ligger derfor potentielt en stor miljømæssig og økonomisk gevinst ved udskiftning til LED-belysning. Formålet med LED-kampagnen var at øge udskiftningen til LED i små og mellemstore detailbutikker ved at påvirke viden, holdning og adfærd.

Kampagnens elementer blev udgjort af ikke-kommercielle LED-konsulenter, en PR-indsats, en netværksindsats med e-mail til besøgskommuner samt vidensdeling med e-mail til øvrige kommuner. LED-konsulenterne besøgte i alt 2.102 detailbutikker, 1.274 i 2016 og 828 i 2017. Butikkerne blev på den baggrund tilbudt at få udarbejdet en rapport med beregning af energibesparelsespotentialet ved udskiftning til LED.

Den kvantitative analyse peger på, at kampagnen har haft en positiv effekt på detailbutikkernes adfærd i forhold til at installere LED-belysning. Vi finder, at sandsynligheden for at have installeret LED efter kampagnen har fundet sted er omkring 20 pct. højere i butikker, som har haft besøg af en LED-konsulent, relativt til butikker, der ikke har haft besøg. Dette resultat skal bl.a. ses i lyset af, at viden om muligheden for økonomisk støtte til energieffektivisering gennem energiselskaberne ikke er signikant højere blandt besøgsbutikker end blandt kontrolbutikkerne. Vi beregner desuden, at LED-kampagnen kan føre til en samlet besparelse på højest ca. 13 mio. kr. over 7 år i de detailbutikker, der fik besøg af en LED-konsulent. Det skal afvejes mod omkostningerne på knap 3 mio. kr., der var forbundet med at gennemføre kampagnen.

Landbrugskampagnen. I 2016 fandt Energisparesekretariatet, at kun 10 pct. af undersøgte landbrugsbedrifterne havde fuld LED belysning i staldområderne. Vurderingen var således, at der lå et stort energibesparelsespotentiale i landbruget. Formålet med indsatsen har været at øge udskiftningen til LED og energieffektiv ventilation i landbrugsbedrifter ved at påvirke viden, holdning og adfærd.

Kampagnen blev udgjort af tre elementer: Uddannelsesmøder for landbrugskonsulenter med det formål at klæde dem på, til at rådgive landmænd om LED-belysning og energieffektiv ventilation. Information på hjemmesiden sparenergi.dk/erhverv med lysberegner-værktøj, rapporter, film, cases m.m. Samt en konkurrence, som blev promoveret på de sociale medier, hvor landmænd kunne vinde en gratis energiscreening.

Den kvantitative analyse finder indikationer på, at kampagnen kan have haft positiv effekt på landmændenes forventning om at øge anvendelsen af LED-belysning og/eller energieffektiv ventilation i de kommende år. Den kvantitative analyse finder dog også, kampagnen ikke har ført til energibesparelser på kort sigt.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2018): "Effektvurdering af Energisparesekretariatets aktiviteter".

Kontakt

ESBEN ANTON SCHULTZ

ESBEN ANTON SCHULTZ

PARTNER, CAND.POLIT., PH.D.