Det indre markeds økonomiske betydning for Danmark

med Ingen kommentarer
I denne analyse vurderes den isolerede økonomiske betydning af Danmarks medlemskab af det indre marked. Med andre ord, hvordan ville den danske økonomi se ud, hvis Danmark i 1993 ikke var blevet en del af det indre marked. Det er vigtigt at være opmærksom på usikkerhederne ved en sådan kontrafaktisk analyse. Analysen er udarbejdet for Erhvervsstyrelsen.
 
Det indre marked blev etableret i 1993 for at fremme den økonomiske integration blandt EU-landene og derigennem skabe grobund for øget vækst og beskæftigelse. Grundlaget for det indre marked er de fire friheder: fri bevægelighed for varer, for personer, for tjenesteydelser og for kapital.
 
Der er i dag knyttet omfattende økonomisk aktivitet i alle dele af Danmark til medlemskabet af det indre marked, og aktiviteten har været stigende siden etableringen. Handlen med varer og tjeneste er steget, flere investeringer krydser grænserne og flere flytter til andre lande. Fremgangen skal ses i lyset af den økonomiske globalisering, der generelt har ført til stigende økonomiske integration mellem lande, men det indre marked har frembragt gevinster, der ligger ud over den almindelige gevinst ved globaliseringen.

Hovedresultater

Danmarks deltagelse i det indre marked har betydelige og varige effekter for dansk økonomi. Danmark var gået glip af en betydelig økonomisk aktivitet, hvis vi ikke havde deltaget i det indre marked. Værdiskabelsen målt ved bruttonationalproduktet (BNP) vurderes at være godt 5 pct. højere i dag, end hvis Danmark ikke var en del af det indre marked. Det svarer til, at BNP i 2016 var næsten 100 mia. kr. større, end det ellers ville have været.
 
Den samfundsøkonomiske gevinst opstår som konsekvens af den integrationsproces Danmark og de andre EU-lande har været igennem. Lovgivningen i Danmark og de andre EU-lande er blevet tilpasset for at nedbringe barrierer for handel, investeringer og arbejdskraftsmobilitet. Det har ført til, at dansk økonomi i dag står strukturelt bedre gennem større markedsefterspørgsel, produktivitetsgevinster og et øget arbejdsudbud. Det bør dog understreges, at analysen er forbundet med usikkerhed, fordi det i sagens natur er svært at vurdere, hvordan det ville være gået, hvis Danmark ikke var blevet en del af det indre marked.

Kontakt

MARTIN KRISTIAN BRAUER

MARTIN KRISTIAN BRAUER

PARTNER, CAND.POLIT.