Udviklingen i kompetenceefterspørgslen på Djøf-arbejdsmarkedet

med Ingen kommentarer

Denne analyse undersøger efterspørgslen efter kompetencer på fremtidens Djøf-arbejdsmarked.

Fremtidens arbejdsmarked vil byde på stigende omskiftelighed, bl.a. i takt med den fortsatte digitalisering. Denne udvikling vil påvirke virksomheders organisering og ændre forretningsmodeller, stillingstyper og jobfunktioner.

I en Djøf-analyse af automatiseringens effekter fra oktober 2017, som er baseret på data fra McKinsey, bliver det anslået, at omkring 20 pct. af alle arbejdsopgaver i Djøf-relaterede jobs (både privatansatte og offentligt ansatte) kan automatiseres med allerede eksisterende teknologier. Samtidig bliver det estimeret, at ansatte i Djøf-relaterede jobs i dag bruger omkring 70 pct. af deres tid på opgaver, der er vanskelige at automatisere.

Forandringerne på arbejdsmarkedet og den løbende automatisering vil få betydning for efterspørgslen efter djøfernes kompetencer. For at kunne understøtte et godt match mellem djøfernes kompetencer og virksomhedernes behov, er det derfor helt centralt at have systematisk viden om kompetencebehovet for djøfere.

Analysen er udarbejdet for Djøf og bygger på en analyse af 270.000 jobopslag rettet mod djøfere i perioden 2007-2017 kombineret med kvalitative workshops, hvor djøfere har bidraget med deres perspektiver omkring kompetenceefterspørgslen.

Hovedresultater

Analysens hovedresultater er:

  • Der er stor variation i kompetenceefterspørgslen for forskellige Djøf-profiler. Eksempelvis vil profiler, som beskæftiger sig med jura (advokater og jurister), have behov for mange systemkompetencer, herunder evnen til at anvende lovgivning og behandle sager. For lederprofiler er det særligt vigtigt med sociale kompetencer inden for interessent- og relationshåndtering, mens disse kompetencer er mindre vigtige for profiler, der arbejder meget med data og økonomi.
  • Det er især efterspørgslen efter sociale kompetencer som er steget i de senere år, og sociale og relationelle kompetencer forventes også at nogle af de vigtigste kompetencer fremover.Det forventes, at automatisering og digitalisering vil lede til et øget fokus på sociale kompetencer, da disse kompetencer er sværere at erstatte med nye teknologier. Samtidig oplever mange djøfere en tendens til, at man oftere arbejder i tværfaglige og tværkulturelle teams, hvilket kræver en række sociale kompetencer, fx evnen til at forstå og samarbejde med andre om udfordringer og løsninger samt international forståelse. Djøfere kan fungere som brobyggere mellem den dybe faglige eller tekniske viden og andre dele af en organisation, fx i forhold til ledelse eller kommunikationsafdelinger.
  • Problemløsning er en kernekompetence for djøfere, og efterspørgslen har været stigende de senere år. I Djøf-jobopslag efterspørges der 50 pct. flere  problemløsningskompetencer end i et gennemsnitligt akademikerjobopslag. Problemløsningskompetencer fremhæves også som nogle af de vigtigste kompetencer for størstedelen af Djøferne. Det handler bl.a. om evnen til at afdække/synliggøre et problem, at analysere problemet og skabe et godt beslutningsgrundlag. Jobopslagsanalysen peger desuden på, at efterspørgslen efter problemløsningskompetencer er kraftigt stigende. På de afholdte workshops var problemløsning, herunder særligt analytiske evner, også blandt de kompetencer, som forventes at blive særligt vigtige i fremtiden.
  • Nysgerrighed og omstillingsparathed bliver vigtigere. I jobopslagene efterspørges oftere og oftere medarbejdere, som er omstillingsparate, nysgerrige, proaktive og nytænkende. På tværs af alle workshops var det netop denne type basale kompetencer og personlige egenskaber, der blev fremhævet som de mest vigtige fremover. Kompetencerne dækker bl.a. over evnen til at følge med, til at tilpasse sig og at være på forkant med udviklingen i virksomhederne og på arbejdsmarkedet, samt evnen til at forstå, hvordan man bringer sine faglige kompetencer i spil i forhold til virksomhedens forretningsmodel.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2018): "Udviklingen i kompetenceefterspøgslen på Djøf-arbejdsmarkedet".

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.