Målrettet rekrutteringssurvey ved hjælp af jobopslag

med Ingen kommentarer

I dette pilotprojekt afsøges mulighederne for at bruge tekstanalyse af jobopslag til at lave en mere målrettet og mere informativ rekrutteringssurvey. Projektet er udarbejdet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Rekrutteringssurveyen, som i dag gennemføres to gange årligt, er en central datakilde til at belyse mangel på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Rekrutteringssurveyen tegner et landsdækkende billede af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer, men er ikke særligt målrettet, idet knap fire ud af fem virksomheder, som kontaktes, ikke har forsøgt at rekruttere inden for de seneste seks måneder.

I dette pilotprojekt udnyttes viden den fra jobopslag til at lave et målrettet survey via e-mail til virksomheder, som har forsøgt at rekruttere medarbejdere. Pilotprojektet er gennemført i Østjylland på erhvervsområderne it- og teleområdet og jern-, metal- og autoområdet. Surveyen i dette pilotprojekt er gennemført i oktober 2015 og således i samme periode som det almindelige rekrutteringssurvey (herefter benævnt det landsdækkende survey). Desuden er der i videst muligt omfang anvendt de samme spørgsmålsformuleringer i pilotsurveyen som i det landsdækkende survey. Det er således muligt at sammenligne resultaterne fra de to surveys.

Survey anvendes til at estimere antal forgæves rekrutteringer. I pilotsurvey er svarene relateret til stillingsbetegnelser, og derfor opregnes antallet af forgæves rekrutteringer inden for de forskellige stillingsbetegnelsesniveauer.

Hovedresultater

Svarprocenten i pilotsurveyen er samlet set på 44 pct., hvilket generelt er højt for en virksomhedssurvey, men lavere end svarprocenten i det landsdækkende survey, som i foråret 2015 lå på ca. 75 pct. Det dækker dog bl.a. over, at ca. ¾ af de adspurgte virksomheder i det landsdækkende survey ikke havde noget rekrutteringsbehov. Den ’brugbare’ svarprocent (virksomheder som har forsøgt at rekruttere) er dermed højere i pilotsurveyet end i det landsdækkende survey.

Niveauet for antallet af forgæves rekrutteringer i pilotsurveyen ligger ikke langt fra niveauet i det landsdækkende survey. Pilotsurveyen giver dog et lidt højere antal forgæves rekrutteringer på it- og teleområdet, mens antallet på jern-, metal- og autoområdet er lidt lavere end i det landsdækkende survey.

Overordnet set vurderes, at pilotsurveyen har en række væsentlige fordele i forhold det landsdækkende survey. Pilotsurvey giver mulighed for at arbejde med relativ mangel på arbejdskraft, det giver et udvidet og styrket datagrundlag, det giver mulighed for at stille mere detaljerede spørgsmål relateret til den specifikke stillingsbetegnelse, det giver mulighed for at forsimple spørgeskemaet da der findes en større mængde baggrundsviden i HBS jobopslagsdatabase, det giver færre udsendelser og reduceret stikprøveusikkerhed samt endelig en ny udsendelsessystematik med en mere målrettet opfølgning. Udfordringerne er at man inden for nogle områder kun slår en lille andel af jobs op samt at den nye metode vil lede til en form for databrud.

Samlet set vurderes, at den metode, som ligger til grund for pilotsurveyen, er væsentligt bedre end den metode, som det landsdækkende survey er baseret på i dag.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Målrettet rekrutteringssurvey ved hjælp af jobopslag".

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.