Foranalyse: Indførsel af FAIR data i Danmark

med Ingen kommentarer

Denne foranalyse undersøger potentialet for at implementere FAIR data i Danmark ved at estimere gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark.

De fire principper, som FAIR består af, indebærer følgende: Findable: Data tildeles en unik og konsistent identifikator for at kunne genfindes uafhængigt af videnskabeligt forskningsområde. Accessible: Data beskrives ud fra en standardiseret kommunikationsprotokol for at gøre data tilgængelige – selv efter at data ikke længere er til rådighed. Interoperable: Data er kompatible med et fælles sprog på tværs af forskningsfelter. Reusable: Data lever op til en række kvalitetsstandarder for at være læselige – både for mennesker og maskiner.

Gevinster og omkostninger sammenholdes ud fra en cost-benefit tilgang med udgangspunkt i Finansministeriets ’Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger’. Gevinster og omkostninger er estimeret ud fra metoder og nøgletal identificeret i litteraturen og suppleret med relevant statistik for forskningsaktiviteten i Danmark og betragtninger fra interviews med vigtige nøglepersoner i forskningsmiljøet i Danmark og Tyskland (hvor man har arbejdet med FAIR principperne igennem en årrække). På den baggrund estimeres gevinster og omkostninger ved at indføre FAIR forskningsdata i Danmark, over en 40-årig periode.

I foranalysen undersøges desuden, hvilke barrierer og muligheder der er for at implementere FAIR forskningsdata på forskningsinstitutionerne.

Analysen er gennemført i samarbejde med Oxford Research for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

Hovedresultater

Overordnet peger analysen på, at der er en positiv samfundsøkonomisk værdi ved at indføre FAIR data i Danmark. I vores grundscenarie finder vi, at den samfundsøkonomiske nutidsværdi er på ca. 2 mia. kr. over en 40-årig periode, hvis 50 pct. af alle forskningsdata i Danmark gøres FAIR. Det svarer i gennemsnit til en årlig samfundsøkonomisk gevinst på 50 mio. kr. Hvis alle forskningsdata i Danmark gøres FAIR, vil nutidsværdien ligge på knap 4 mia. kr.

Følgende gevinster og omkostninger er analyseret:

  • Sparet dataarbejde for forskere, værdisæt ud fra forskerne løn og det ekstra afkast der opnås hvis den sparede tid i stedet investeres i anden forskningsaktivitet.
  • Skabelse af ny forskning eller mere effektiv forskning med et større afkast – denne effekt er ikke værdisat i grundscenariet af forsigtighedshensyn, men kan potentielt have stor værdi.
  • Opstartsomkostninger, fx opbyggelse af metadata, workflow-værktøjer, policy mm.
  • Driftsomkostninger, køb og drift af servere og dataadgang.

Den positive samfundsøkonomiske værdi ved at indføre FAIR data i Danmark forudsætter, at FAIR data i et nævneværdigt omfang reducerer den tid, forskere bruger på dataarbejde. Hvis ikke det sker, kan indførelsen af FAIR data føre til et samfundsøkonomisk tab. Den samfundsøkonomiske værdi af FAIR data er således meget følsom over for denne parameter, og det er derfor vigtigt at have fokus på at opnå en så stor effektiviseringsgevinst som muligt, hvis man vælger at indføre FAIR data i Danmark. Omvendt kan den samfundsøkonomiske værdi ved at indføre FAIR forskningsdata blive meget større, hvis der skabes ny forskning (som ikke fortrænger eksisterende forskning) eller hvis forskning gøres mere effektiv som følge af de muligheder, FAIR forskningsdata giver.

Resultatet i vores grundscenarie er relativt robust, fordi gevinsterne er ca. 40 pct. større end omkostningerne. Afkastratioen viser, at investeringen i FAIR data (her målt ved opstartsomkostningerne) giver en samfundsøkonomisk værdi, der er ca. halvt så stor som investeringen, hvilket er relativt lavt sammenlignet med estimater for return on investment (RoI) for investeringer i data-, biblioteks- og informationsservices. Dette skyldes bl.a., at vores omkostningsestimater er større end tilsvarende analyser i litteraturen.

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2017): "Foranalyse: Indførsel af FAIR data i Danmark".

Kontakt

SARAH KILDAHL SZERDOCZ NIELSEN

SARAH KILDAHL SZERDOCZ NIELSEN

SENIORKONSULENT, CAND.POLIT.