Analyse af arbejdskraftefterspørgslen ved hjælp af jobopslag

med Ingen kommentarer

I dette pilotprojekt belyses efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de to caseområder, it- og teleområdet og jern-, metal- og autoområdet. Det er derudover et vigtigt formål at opsamle erfaringer med at bruge jobopslagsdata som datakilde til at belyse arbejdskraftsefterspørgsel og pege på, hvor jobopslagsdata fremadrettet kan supplere de eksisterende analyser af arbejdskraftsefterspørgslen i Danmark.

Højbjerre Brauer Schultz har i samarbejde med Jobindex udviklet en database over jobopslag i Danmark. Databasen indeholder jobopslag tilbage fra 2008 og opdateres månedligt med i gennemsnit ca. 15.000 nye jobopslag.

Ved hjælp af tekstanalyse trækkes de væsentligste informationer ud af hvert jobopslag. Det drejer sig bl.a. om jobtitler, krav til kompetencegivende uddannelse, øvrige kompetencekrav og virksomhedens navn. På baggrund af virksomhedsnavnet kobles data derefter sammen med CVR-registret, hvor der yderligere trækkes oplysninger om virksomhedens størrelse, branche og geografiske placering.

Data anvendes til at danne beskrivende statistik, som beskriver udviklingen i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for de to caseområder.

Projektet er udarbejdet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hovedresultater

Efterspørgslen inden for it- og teleområdet faldt relativt kraftigt i kølvandet på finanskrisen. Fra at udgøre ca. 4,5 pct. af alle jobopslag i 2008 faldt andelen af jobopslag på it- og teleområdet til 3 pct. i 2009. Herefter steg andelen, og siden udgangen af 2010 har denne andel ligget nogenlunde stabilt på ca. 5,5 pct.

Inden for it- og teleområdet er tekniske kompetencer hyppigst efterspurgt for gruppen systemudvikling, programmering og design, mens generelle kompetencer er mest efterspurgt blandt andre faggrupper.  

Efterspørgslen på jern-, metal- og autoområdet faldt kraftigt i kølvandet på den internationale finanskrise. Fra at udgøre knap 4 pct. af alle jobopslag før krisen faldt andelen af jobopslag på jern-, metal- og autoområdet til under 1,5 pct. frem til udgangen af 2009. Herefter steg andelen gradvist frem til 2011, hvor den lå på knap 3 pct., og herfra har den ligget på omtrent dette niveau frem til i dag. I modsætning til it- og teleområdet er den relative efterspørgsel inden for jern-, metal- og autoområdet således lavere i dag end før finanskrisen.

På jern-, metal- og autoområdet er der klart størst efterspørgsel efter kompetencer inden for faglige kompetencer relateret til området og personlige kompetencer. Den mindst efterspurgte kompetence i jobopslagene er derimod IKT-kompetencer.

Konklusionen er, at efterspørgslen efter arbejdskraft inden for begge caseområder følger konjunkturerne. It- og teleområdet udgør dog en større andel af den samlede efterspørgsel efter arbejdskraft end inden finanskrisen, mens jern-, metal- og autoområdet udgør en mindre andel.

 

Links

Højbjerre Brauer Schultz (2016): "Analyse af arbejdskraftefterspørgslen ved hjælp af jobopslag".

Kontakt

ANDREAS HØJBJERRE

ANDREAS HØJBJERRE

PARTNER, CAND.POLIT.