Mismatchproblemer i Norden

22-05-2017

Rekrutteringsudfordringer og mismatchproblemer hæmmer den økonomisk vækst i Norden. Det viser en undersøgelse, som Højbjerre Brauer Schultz har udført på vegne af Nordisk Ministerråd. Undersøgelsen peger på, at manglen på den rette arbejdskraft i fem nordiske væksterhverv dels medfører produktionsbegrænsninger, fordi virksomheder i mange tilfælde må udskyde eller helt aflyse aktiviteter, dels

Læs mere...


Barrierer for virksomheders dataanvendelse

05-05-2017

Omfanget af data og mulighederne for at anvende disse til udvikling af nye forretningsmodeller, produkter og services stiger kraftigt i disse år. Det skyldes ikke mindst nye teknologiske muligheder og fænomener, såsom cloud-løsninger, sociale medier og forbrugernes stadigt stigende online tilstedeværelse, internet-of-things, autonome køretøjer, robotteknologi mv. Selvom Danmark er et af de

Læs mere...


Samfundsøkonomiske effekter af et dansk FoU-ekstrafradrag

22-03-2017

Indførslen af et FoU-ekstrafradrag på 130 pct. for alle virksomheder vil resultere i en strukturel forbedring af dansk økonomi. Den økonomiske aktivitet målt ved BNP stiger på sigt til et permanent højere niveau. Konkret vil BNP ligge 0,6 pct. højere end situationen uden et ekstrafradrag. Det er et markant løft af aktiviteten i økonomien og medfører en højere værdiskabelse på 12,3 mia. kr. set i

Læs mere...


Økonomisk betydning af det indre marked

25-02-2017

Det indre marked blev etableret i 1993 for at fremme den økonomiske integration blandt EU-landene og derigennem skabe grobund for øget vækst og beskæftigelse. Grundlaget for det indre marked er de fire friheder: fri bevægelighed for varer, for personer, for tjenesteydelser og for kapital.   Der er i dag knyttet omfattende økonomisk aktivitet i alle dele af Danmark til medlemskabet af det indre

Læs mere...


Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet

30-01-2017

KEA har bedt Højbjerre Brauer Schultz om at kortlægge efterspørgslen efter medarbejdere med kompetencer inden for IT-sikkerhed. Kortlægningen skal indgå i vurderingen af behovet for at oprette og udbyde en IT-sikkerhedsuddannelse på KEA. Undersøgelsen er baseret på en analyse af HBS-Jobindex, en database over alle online jobopslag i Danmark siden 2007. Ved hjælp af statistisk tekstanalyse er

Læs mere...


Analyse af det køletekniske område

01-11-2016

Erhvervsuddannelse og efteruddannelse for det køletekniske område ligger i dag ved Den jyske Haandværkerskole (DJH) i Hadsten. Skolen såvel som faget er højt specialiseret og præget af en høj grad af certificeringer. Brugen af køleanlæg vokser i anvendelse og kompleksitet. Dermed stiger efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft flere steder i landet. Formålet med analysen er at klarlægge,

Læs mere...


Regional efterspørgsel efter digitale kompetencer

01-06-2016

Hvis danske virksomheder i årene fremover skal skabe vækst og klare sig i den stadigt stigende internationale konkurrence, er det afgørende, at alle dele af erhvervslivet til fulde udnytter de muligheder, som digitaliseringen giver. Det forudsætter, at virksomheder har adgang til arbejdskraft med stærke digitale kompetencer, og det er derfor centralt, at der opbygges viden om virksomhedernes

Læs mere...


Arbejdsmarkedet for privatansat FoU-personale

01-06-2016

Virksomheders forskning og udvikling (FoU) er en afgørende drivkraft for innovation, beskæftigelse og økonomisk vækst. Det er derfor en vigtig opgave at sikre, at danske virksomheder har adgang til kvalificeret FoU-personale, som kan understøtte deres FoU-aktiviteter. Behovet for viden om FoU-arbejdsmarkedet øges i takt med den teknologiske udvikling og den stigende internationale

Læs mere...


Virksomheders behov for digitale kompetencer

31-05-2016

Væksten i virksomhedernes efterspørgsel efter IKT-specialist-kompetencer er større end væksten i udbuddet af kompetencer. Det er således 27 pct. af de virksomheder, der har forsøgt at rekruttere IKT-specialister i 2015, der ikke har fundet de rette kompetencer – og knap halvdelen heraf vurderer, at de har måttet opgive ordrer af den grund.Virksomhederne oplever særligt rekrutteringsudfordringer i

Læs mere...


Kortlægning af eksport af brugt elektronik

15-05-2016

I Danmark, såvel som i udlandet, registreres eksport af brugt elektronik i den nationale statistik på linje med eksport af nyt elektronik. Der kan ikke umiddelbart i statistikken skelnes mellem brugte og nye produkter. Projektet har undersøgt, om det via statistiske analyser er muligt at beregne mængden af brugt elektronik, som eksporteres. Der er udført statistiske analyser med anvendelse af

Læs mere...